Čo sme zmenili

Milí Žilinčania,

predkladám Vám výsledky našej takmer 4-ročnej práce. Dni plynú, veľa sa toho zmenilo. Sami však zhodnotíte, do akej miery sme naplnili Vaše očakávania. Nie vždy sa všetko podarilo podľa našich alebo Vašich predstáv. Myslím si však, že prevláda to pozitívne.

Som presvedčený, že napriek zložitému stavu, v ktorom sa mesto nachádzalo v roku 2006, a dopadom neočakávanej hospodárskej krízy sa nám darilo napĺňať náš ambiciózny volebný program.

Ďakujem všetkým Žilinčanom, poslancom, celému tímu odborných pracovníkov za spoluprácu, podnety, konštruktívnu kritiku a vysoké nároky, ktoré kladú na mesto.

Žilinu tvoríme spolu.

Ivan Harman
Váš primátor
november 2010NÁŠ VOLEBNÝ PROGRAM Z ROKU 2006

„Pre občanov Žiliny chcem zmenu“

       ✔ V prideľovaní sociálnych bytov
        V živelnom zahusťovaní
       V údržbe a rekonštrukcii ciest a chodníkov
        V dnešnom systéme plateného parkovania
        V informovanosti občanov
        Vo vybavovaní agendy na Mestskom úrade
        V systéme hromadnej dopravy
        V komforte parkovania na sídliskách
        Vo voľnočasových aktivitách detí a mládeže
        V prístupe ku dopravnému plánovaniu
        V koncepčnosti

V ČOM NAPĹŇAME VÍZIU ZMENY?

       ✔ ODVAHA NA REFORMU A ZÁSADNÉ SYSTÉMOVÉ ZMENY
       ✔ DÔRAZ NA SILNÝ TÍM MANAŽÉROV, ODBORNÍKOV
       ✔ DOBRÉ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
       ✔ INVESTÍCIE DO DLHODOBO ZANEDBÁVANÝCH OBLASTÍ
       ✔ JASNÉ A ROVNAKÉ PRAVIDLÁ PRE VŠETKÝCH
       ✔ PARTNERSKÝ PRÍSTUP K OBČANOM 
       ✔ ORIENTÁCIA NA POTREBY ĽUDÍ
       ✔ TRANSPARENTNOSŤ
       ✔ VEREJNÁ KONTROLA

 

ODPOČET VOLEBNÉHO PROGRAMU – AKÉ KONKRÉTNE VÝSLEDKY PRINIESLI ZMENY?


SYSTÉMOVÉ ZMENY A KONCEPČNOSŤ

Otvorenie klientskeho centra – zmena Mestského úradu v Žiline
120-tisíc vybavených klientov ročne, najväčšie a najmodernejšie pracovisko svojho druhu na Slovensku. Na ploche 200 m2 môžete zároveň vybaviť občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, súčasťou je pracovisko DPMŽ. K pracoviskám vedie rampa, ktorá uľahčuje pohyb imobilným občanom, seniorom a rodičom s kočíkmi, súčasťou centra je bezbariérové WC, bankomat a detský kútik. Obedné prestávky
a neúradné dni boli zrušené, pracuje sa nepretržite vo všetky pracovné dni.

Zriadenie odboru hlavného architekta
Napriek problémom, po rozšírení okruhu spracovateľov mesto dokončilo územný plán. Prebehol proces verejného pripomienkovania. Pri  sporných stavbách povolených pred r. 2007 mesto využilo všetky právne nástroje existujúcej legislatívy, ktorými mohlo ovplyvniť dosah týchto súkromných investícií na život a vzhľad mesta. Mesto zastavilo živelné zahusťovanie sídlisk.

Verejné žrebovanie bytov
Zásadnú zmenu sme urobili v prideľovaní bytov žrebovaním za prítomnosti verejnosti. Boli zverejnené jasné kritériá na prideľovanie mestských nájomných bytov. Zoznamy žiadateľov a vyžrebovaných sú na webe a na úradnej tabuli. Predaj starších bytov prebieha formou dražby. Táto forma eliminovala priestor pre korupčné správanie.

Komisia na riešenie podnetov na výrub drevín
Širšia skupina odborníkov a poslancov posudzuje a podieľa sa na rozhodovaní o výrubových povoleniach. Zaviedli sme pravidlo, že každý vyrúbaný strom musia nahradiť minimálne dva nové.

Mesto stabilizovalo ekonomiku a stalo sa dôveryhodným partnerom
Mesto od roku 2007 začalo uhrádzať v stanovených lehotách faktúry. Zvýšili sa vlastné príjmy mesta a v čase hospodárskej krízy Žilina v roku 2009 ako jedna z mála slovenských samospráv zvyšovala rozpočet. Boli prijaté a zverejnené zásady hospodárenia s majetkom mesta,   balíček transparentných opatrení ďaleko nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona.

INFORMOVANOSŤ, VEREJNÁ KONTROLA A TRANSPARENTNOSŤ

Nad rámec zákonných povinností sú zverejňované informácie
Na internete zverejňujeme faktúry a zmluvy s mestom (viac ako 13 000 dokumentov ), zoznam prijatých a vybavených žiadostí, sťažností a petícií a harmonogram prác firiem vykonávajúcich služby pre mesto. Oficiálnu stránku mesta sme sprehľadnili a zamerali viac na komunálne témy, sledovanosť za mesiac je viac ako jeden milión navštívených podstránok, za zverejňovanie informácií mesto získalo cenu Infočin roka.
Pred mestským úradom je prístupný nonstop elektronický panel so všetkými potrebnými informáciami pre občanov.

Mesto organizuje pravidelné tlačové konferencie a brífingy
Vo frekvencii minimálne 2-krát mesačne je oficiálne stretnutie primátora s novinármi, navyše sa robia pri aktuálnych témach brífingy, novinárom je poskytovaný profesionálny servis, bolo zriadené tlačové oddelenie a vytvorená funkcia hovorcu, mesto je v kontakte s novinármi 7 dní v týždni. Doteraz mesto zorganizovalo viac ako 80 tlačových konferencií a vydalo viac ako 750 tlačových správ.

Občanom sa maximálne otvorili úrad i radnica
Na radnici sú primátorom bežne prijímaní občania, doteraz bolo na radnici prijatých individuálne a skupinovo viac ako 4 500 ľudí. Využitie budovy radnice sa zmenilo pre potreby seminárov, konferencií, výstav, koncertov, tvorivých dielní, diskusií a odborných seminárov. Počas celého roka prebiehajú diskusie a stretnutia so všetkými záujmovými skupinami v meste - od podnikateľov cez neziskové organizácie až po
seniorov. Podľa časových možností som prijal pozvania na viaceré verejné zhromaždenia. Mesto reaguje na podnety a komunikuje s občanmi. Celý súbor transparentných opatrení sme verejnosti predstavili ako projekt OTVORENÁ ŽILINA.

INVESTÍCIE - RIEŠENIE DLHODOBO ZANEDBANÝCH INVESTÍCIÍ

Budovanie nových parkovacích miest
Pribudlo viac ako 1 000 nových bezplatných parkovacích miest a 400 parkovacích miest bolo získaných preznačením parkovísk. Odbor hlavného architekta vypracoval štúdiu na vytvorenie 2 500 nových parkovacích miest, podľa ktorej sa postupuje. Štúdia dbá aj na zachovanie zelene. Mestská polícia intenzívne pokračuje v odstraňovaní autovrakov na sídliskách, ktoré zaberajú miesta a odstraňujú sa aj nelegálne zabrané plochy jednotlivcami bez povolenia a oprávnenia, za 4 roky autovraky uvoľnili 600 parkovacích miest.

Investície do ciest a chodníkov
Mesto financuje projekt revitalizácie miestnych komunikácií v hodnote 10 miliónov €. Vybrané cesty a chodníky boli v nadväznosti na podklady vypracované odborníkmi zo Žilinskej univerzity odkonzultované medzi odborníkmi, poslancami MZ a občanmi. Na jar 2010 sa začala revitalizácia v mestských častiach Žilinská Lehota, Zádubnie, Závodie, Bánová, Budatín, Mojšova Lúčka, Brodno, Vranie. Do konca roka ukončíme rekonštrukcie v centre mesta a na sídliskách. Ide o historicky najrozsiahlejšiu obnovu komunikácií v meste, pri ktorej sa zrekonštruuje 50 km ciest a chodníkov. Súčasťou revitalizácie je aj debarierizácia vstupov na chodníky a súvisiacich križovatiek. Okrem toho sme v Považskom Chlmci postavili podstatnú časť chodníka pri hlavnom ťahu, ktorý tam nikdy nebol.

Infraštruktúra vzdelania – modernizácia ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ
Na MŠ bolo vymenených 75 % nových okien. ZUŠ, CVČ Žirafa majú nové priestory, investujeme do energetickej úspory budov, opravy  striech, oplotenia, sociálnych zariadení, vykurovacích zariadení, celkovej údržby budov a ich okolia, školských dvorov, nových technológií vyučovania. Dôraz na získavanie zdrojov je cez europrojekty, aby sa šetril rozpočet mesta – na rekonštrukciu piatich škôl sme získali 6 mil. €. Keďže sa zvyšuje počet narodených detí a bývalé vedenie predalo viaceré školy, museli sme zriadiť nové triedy v MŠ. Doteraz vzniklo 7 nových tried, investície na rekonštrukciu a zariadenie novovybudovaných priestorov prevýšili sumu 200 000 €.

Investície do nových hál, športovísk a voľnočasových centier
Predaná športová v r. 2006 spôsobila akútny nedostatok priestoru pre šport a stovky mladých ľudí prišlo o možnosť adekvátne športovať.
V roku 2009 bola z rozpočtu mesta vybudovaná nová športová hala v areáli ZŠ na Hlinách V pri ZŠ V. Javorku v hodnote 625-tisíc €. Správcom športovej haly je Centrum voľného času Žirafa, ktoré sídli od septembra 2009 v novozrekonštruovaných mestských priestoroch
v centre Žiliny na ulici Horný Val. Investovalo sa do obnovy bežeckých dráh pri Základných školách V. Javorku, Gaštanová, Martinská, Jarná, Trnové a Brodno.

Výstavba detských ihrísk a revitalizácie vnútroblokov
Od r. 2009 existuje nové multifunkčné dopravné ihrisko na Vlčincoch. Pribudlo ihrisko na Hlinách VI, revitalizovali sa vnútrobloky na Hlinách
a na Vlčincoch, v centre mesta v parku Studničky. Nové detské ihrisko pribudlo aj v Budatíne.

Cyklotrasy
Mesto spracovalo kompletnú štúdiu cyklotrás a postupne sa jednotlivé úseky realizujú, aj keď stále čelíme množstvu problémov spojených
s byrokratickými prekážkami a finančnou a časovou náročnosťou. Aktuálne sa dokončuje realizácia prvej ucelenej trasy Vlčince – centrum mesta v dĺžke cca 3,8 km ktorá plnohodnotne nahradí identické dopravné spojenie, zatiaľ krátky úsek bol dokončený v mestskej časti Bánová. Projekčne a v štádiu povoľovania sú ďalšie ucelené úseky: Solinky – centrum mesta v dĺžke cca 3,5 km, Vlčince – vodné dielo
v dĺžke cca 1,5 km, úsek na Vodnom diele smerom na Strečno v dĺžke 4,5 km + ďalšie dielčie úseky, ktoré doplnia a vzájomne prepoja už existujúce úseky.

ĎALŠIE INVESTÍCIE

Eurofondy
V období 2007 – 2010 mesto realizovalo alebo má schválené projekty v celkovej hodnote 9 486 600 € . Vďaka eurofondom šetríme obrovské množstvo financií mesta, ktoré tak môžu ísť do ďalších investícií, aj do opravy ciest. Skolaudovali sme už ZŠ V. Javorku, na jeseň to bude ZŠ na Hájiku. Škole na najmladšom sídlisku pribudne po 20 rokoch telocvičňa. Mimochodom z eurofondov plánujeme zrekonštruovať aj Burianovu vežu, sprístupniť a vytvoriť tam múzeum.

Verejná doprava
DPMŽ sa zameralo na skvalitňovanie služieb a komfortu verejnej dopravy. Nedošlo k ďalšiemu zvyšovaniu cestovného po prechode na euro, je zvýhodňované cestovanie na čipové karty. Zaviedli sme SMS lístky a spoločne s aktívnymi občianskymi združeniami mesto propaguje verejnú dopravu (napr. Európsky týždeň mobility, bezplatné cestovanie na Vianoce a Veľkú noc, dni otvorených dverí). Cestovný poriadok sa dá stiahnuť do mobilu. Podľa prieskumu agentúry TNS SK z roku 2009 bola žilinská MHD v rámci krajských miest vyhodnotená ako najlepšia. Seniori nad 70 rokov majú obnovené bezplatné cestovanie.

Investície do kultúry
V období 2008 – 2010 nastal významný kvalitatívny a kvantitatívny rast kultúrnych a spoločenských podujatí , skvalitnila sa ich umelecká  úroveň, koncepcia, dramaturgia, organizácia, financovanie i propagácia. Verím na prepojenie investícií do kultúry s rozvojom cestovného ruchu. Popri tradičných atraktívnych festivaloch (Staromestské slávnosti, Karneval Slovakia, Žilinská svätojánska noc), vznikli nové jedinečné podujatia (Stredoveký deň, Dni európskej kultúry, Festival seniorov, Mladí v meste, Žilinský šachový festival, výstavy na radnici a i., obnovili sa oslavy príchodu nového roka. Rozšírila a prehĺbila sa spolupráca s ďalšími subjektmi a partnermi . Výrazný umelecký rast a profesionálne úspechy dosiahlo Mestské divadlo (Nová dráma, Dosky).

Pešia zóna a investície do cestovného ruchu
Rekonštrukcia 3874 m2 plochy, 1084 m2 plochy na Bottovej a Štúrovej ul. a 2790 m2 na ul. Dolný Val. Mesto akcelerovalo rozvoj cestovného ruchu založením Turistickej informačnej kancelárie (TIK) a aktívnou účasťou v Euroregióne Beskydy. TIK slúži nielen turistom, ale aj Žilinčanom, pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu. Pri TIK-u sa vybudoval cykloprístrešok. WI-FI – bezplatná internetová zóna v centre mesta (v roku 2009 rozšírená na klientske centrum a parkovisko pred úradom).

Výstavba mestských nájomných bytov
V období 2007 – 2009 bolo pridelených a odovzdaných 193 nových bytov a 9 bezbariérových, v roku 2010 - 62 bytov, z toho 2 bezbariérové.

Modernizácia verejného osvetlenia
Zrekonštruovali sme verejné osvetlenie v častiach Staré Mesto, Vlčince II, Hliny V, Závodie, Bánová, Budatín a Brodno. Z celkového počtu 2 634 zrekonštruovaných svietidiel je 1 216 úplne nových. Úspora vyjadrená v kilowattoch je oproti pôvodnému stavu 161,85 kilowattov, čo predstavuje približne 40% šetrenie el. energie. Priame náklady na túto etapu modernizácie verejného osvetlenia - 2 mil. €.

MESTO ZDRAVÝCH NÁPADOV, ZAPÁJANIE OBČANOV A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

Grantový systém mesta Žilina
Obnovenie grantového systému v roku 2007. Vznikol jeden z najväčších samosprávnych grantových systémov na Slovensku. O pridelených financiách rozhodujú nezávislé odborné grantové komisie, každoročne posudzuje projekty 35 odborníkov a poslancov. Novinkou je aj zavedenie nástroja na podporu celoročnej činnosti a rozvoja neziskových organizácií. Od roku 2007 mesto schválilo viac ako 400 projektov Žilinčanov sumou viac ako 600 000 eur.

Žilinčania, športujte
Dlhodobý projekt podporujúci športovanie Žilinčanov – lacnejšie lyžovačky v okolí, finančná podpora Žilinčanov dopravou na športové akcie, aktivity zamerané na prezentáciu jednotlivých druhov športu a verejné športové akcie (Sever proti Juhu, streetball na zimnom štadióne, plavecká štafeta, voľné vstupenky na korčuľovanie, atď.). V lesoparku Chrasť sa vďaka podpore mesta podarilo vytvoriť jedinečné lanové
centrum Preles. Mesto investovalo do oddychovej zóny Vodné dielo (bezplatný servis - lezecká stena, prístrešok a skrinky pre
korčuliarov, odpadkové koše, verejné toalety).

Komunitný plán
V roku 2009 bol rozbehnutý proces komunitného plánovania, ktorý vyústi do vytvorenia sociálnej stratégie založenej na skutočných potrebách jednotlivých ohrozených sociálnych skupín, zároveň prispeje ku spoločnému postupu a synergii v tomto sektore. Od roku 2001 získalo podporu 144 projektov v celkovej sume 34 079,86 €.

Verejné pripomienkovanie územného plánu
Nový územný plán je verejnou záležitosťou všetkých občanov, každý Žilinčan sa mohol zapojiť do jeho pripomienkovania.

Žilinský mládežnícky parlament
V roku 2008 vznikol Žilinský mládežnícky parlament ako poradný orgán primátora a Mesto Žilina bolo hlavným organizátorom Európskeho týždňa mládeže a spoluorganizátorom modelového Európskeho mládežníckeho parlamentu.

ZELENÉ A ČISTÉ MESTO, VZŤAH ĽUDÍ K SVOJMU OKOLIU

Nové zberné dvory
Občania môžu bezplatne likvidovať veľkorozmerný odpad v zberných dvoroch. V roku 2009 sme otvorili nový zberný dvor na Jánošíkovej ulici. Okrem toho mesto financuje zberný dvor v Považskom Chlmci, kde sa dá bezplatne odovzdať aj zelený bioodpad. Celkové ročné náklady na tieto dva zberné dvory vyžadujú investície mesta v hodnote približne 99 580 eur. O viac než 100 % sa zvýšil vývoz veľkokapacitných kontajnerov, čím sa zmenšuje počet čiernych skládok.

Nová výsadba a revitalizácia verejného priestoru
Mesto napr. len v roku 2009 vysadilo 3 585 stromov a kríkov a pribudlo 70 nových lavičiek. Masívna výsadba zelene je kontinuálna od roku 2007 so zvyšujúcou sa tendenciou. Koncepčne sa vytvárajú aleje a tzv. zelené steny – napr. okolo sídliska Solinky.

Obnova zelene
Prijaté systémové opatrenie, za každý vyrúbaný strom je potrebné vysadiť minimálne 2 alebo zaplatiť spoločenskú náhradu. Na mestských pozemkoch sme vysadili 7 576 stromov a kríkov.

Separácia a verejné akcie na čistenie verejných plôch
V lete 2009 začalo mesto intenzívne triediť odpad, mesto zakúpilo 1 260 nových kontajnerov na separovanie a investovali sme do výchovy najmladšej generácie ku separácii vzdelávacími programami na základných školách. Budovanie vzťahu ku svojmu okoliu cez verejné akcie - v spolupráci s dobrovoľníkmi bol 6-krát vyčistený lesopark Chrasť, rieka Rajčianka a vodné dielo. Len v lesoparku bolo vyzbieraných viac ako 12 ton odpadu a zapojilo sa 1 840 Žilinčanov, ktorí odpracovali spolu viac ako 4 500 hodín.

Zastavenie nevyhovujúcej skládky
V mestskej časti Považský Chlmec sa podarilo zastaviť rozširovanie skládky odpadu.

Problematika psov
Prijalo sa nové VZN riešiace chov psov na území mesta, pripravuje sa projekt útulku a začal sa pilotný projekt. „Za čistejšiu Žilinu – mesto bez psích exkrementov“. Odborné zložky mesta v spolupráci s OZ K-7 vytypovali vnútorné bloky a chodníky sídliska Vlčince a Solinky. Celkovo bolo osadených 30 košov na psie exkrementy. Mesto začalo likvidovať zvieracie exkrementy a drobný odpad na sídliskách a verejných plochách s pomocou mobilného zariadenia. Špeciálna štvorkolka s vysávačom na zvieracie exkrementy dokáže spracovať plochu
6 000 m2 za hodinu. V roku 2007 bol na Mestskej polícii zriadený referát kynológie.

SOLIDARITA, OHROZENÉ SKUPINY A SENIORI

Zariadenie krízového bývania
Prvýkrát v histórii mesto vytvorilo chýbajúce zariadenie krízového bývania v roku 2007 pre obete domáceho násilia, ľudí v situácii sociálnej núdze a obete živelné pohromy. Na takéto niečo sa pred rokom 2007 nemyslelo. Postavilo sa aj 18 tzv. sociálnych bytov s nižším štandardom.

Stacionár
Denný stacionár pre dôchodcov, telesne a zdravotne postihnutých na sídlisku Vlčince II je otvorený od mája 2007. V budove je jedáleň, telocvičňa, čitáreň a miestnosť na klubovú činnosť. V stacionári sa denne pripravuje priemerne 800 obedov, okrem jedálne na Hornom Vale ich rozvážajú aj do denného centra v Strážove či dôchodcom a chorým v meste v rámci opatrovateľskej služby.

Mobilita a služby pre seniorov
Žilinčania nad 70 rokov cestujú bezplatne v prostriedkoch MHD, využíva to 5 300 seniorov. Mesto im tiež poskytuje bezplatné vstupy na plaváreň a polovičnú zľavu na predstavenia Mestského divadla.

Klub seniorov v centre mesta
Od roku 2009 bol daný do užívania nový Klub seniorov v centre mesta, kde denne vydajú 120 obedov, ktoré dovážajú z denného centra pre seniorov a telesne a zdravotne postihnutých občanov na sídlisku Vlčince II. Celkovo v ňom denne uvaria zhruba 800 obedov. Rozbehla sa tu aj klubová činnosť. Mariánske námestie v Žiline patrí v októbri Festivalu seniorov. Od roku 2009 umožnilo Mesto Žilina pre seniorov nad
70 rokov celoročný bezplatný vstup na Mestskú krytú plaváreň a súčasne aj do vonkajšieho areálu na letné bazény.

BEZPEČNOSŤ

Opatrenia mestskej polície
Prítomnosť mestských policajtov pri školách a v uliciach - v blízkosti každej školy, na sídliskách, a taktiež v prímestských častiach, kde sa v minulosti objavovali len sporadicky. Od júna 2009 funguje nové detské dopravné ihrisko, ktoré mesto nemalo. Policajti v dopravnej výchove vyškolili viac ako 1 700 detí. Pravidelne sa robia preventívne programy zamerané na boj proti drogám a kriminalite. Od r. 2010 je v prevádzke
nové pracovisko Mestskej polície na najväčšom sídlisku Vlčince. Realizácia stála 220-tisíc €.

Debarierizácia
Postupne sa debarierizujú najfrekventovanejšie križovatky v meste. V spolupráci s občianskym združením Chránené dielne bola vypracovaná štúdia, ktorá monitoruje najproblematickejšie miesta v meste. Vypracovanie štúdie Mesto Žilina finančne podporilo sumou 2 030 eur. Táto štúdia predchádzala realizácii prvej bezbariérovej križovatky, ktorú technicky zrealizovalo OZ Chránené dielne. Do veľkej zasadačky v mestskom úrade a na radnici boli nainštalované indukčné slučky pre nedoslýchavých občanov. Pri novej verzii internetovej stránky mesta www.zilina.sk došlo ku špeciálnym grafickým a zvukovým úpravám tak, aby ju mohli využívať aj slabozrakí a nevidiaci občania.

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVOSTÍ

Rozvoj kultúry, kultúrnosti a verejných podujatí

Vznikli nové festivaly z iniciatívy mesta a v spolupráci s 3. sektorom – Stredoveký deň, Medzinárodné rezbárske sympózium, Festival Mladí v meste, Festival seniorov, kultivovaná futbalová akcia Sever proti Juhu, Šach na námestí, zvýšila sa kvalita a rozsah kultúrneho leta. Mesto a niektorí poslanci iniciovali vznik kultúrneho centra. V posledných 3 rokoch Mestské divadlo získalo 5 prestížnych ocenení, po prvý raz získalo najvyššie divadelné ocenenie na Slovensku – Dosky a bolo po prvýkrát pozvané aj na prestížny festival Divadelná Nitra.

Klientske centrum

Klientske centrum v Žiline je najväčším a najmodernejším centrom na Slovensku.

Ocenenie za progresívnosť

V r. 2007 bolo Mesto Žilina ocenené ako najprogresívnejšia samospráva na Slovensku - v projekte Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR za 1. štvrťrok 2007 bola inštitútom INEKO Žilina za zverejňovanie zmlúv na internete vyhodnotená ako najprogresívnejšia samospráva. V tomto istom hodnotení bolo ocenené aj zamestnávanie odsúdených v rámci programu alternatívnych trestov.

Infočin roka a ocenenie z New Yorku

V r. 2009 prvýkrát v histórii bolo mesto nezávislými odborníkmi nominované aj na cenu Nadácie otvorenej spoločnosti – Infočin roka (Žilina v minulosti získala titul nepriateľ informácií.) V roku 2008 zástupcovia komisie pre konflikt záujmov mesta New York ocenili Žilinu za zverejňovanie faktúr na internete.

Ekonomické ukazovatele

Ako jedna z mála samospráv na Slovensku sme v čase krízy zvyšovali rozpočet vďaka dobrému hospodáreniu. Zaviedli sme ako jedna z mála samospráv na Slovensku novinku - elektronické aukcie.

Európsky týždeň mobility

Mesto sa začalo zapájať do celoeurópskych aktivít v oblasti propagácie verejnej dopravy a inovácií mobility. Začalo sa podieľať na verejných cyklojazdách. Bola podpísaná charta mobility. V meste v lete premáva ekologická rikša.

Vznik nových inštitúcií v Žiline a správa príspevkových mestských organizácií

Po prvý raz mesto zriadilo organizáciu pre rozvoj cestovného ruchu – TIK Mesta Žilina, referát medzinárodných vzťahov (medzinárodné projekty s partnerskými mestami), vznikol referát športu (športové podujatia, koordinácia opráv športovísk, koncepcia rozvoja športu). Mestská krytá plaváreň zaznamenala 100-percentný nárast príjmov a je maximálne vyťažená vďaka novému manažmentu. Mesto má pripravenú koncepciu pre vznik kultúrneho centra a mestského múzea.

Rozvoj turizmu a cestovného ruchu

Nová Turistická informačná kancelária mesta sa pravidelne zúčastňuje medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu. Mesto Žilina je lídrom Euroregiónu Beskydy. 

Investujeme do vzdelávania. Čerpáme financie z eurofondov, najmä pre rekonštrukcie škôl - od roku 2007 sme investovali 6 miliónov eur - ZŠ s MŠ Školská v Závodí, ZŠ Jarná, ZŠ Lichardova, ZŠ Námestie Mladosti 1 na Hájiku a ZŠ V. Javorku - Hliny V. Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách Verím v investície do vzdelávania a bezpečnosti detí. Vybudovali sme nové dopravné ihrisko na Vlčinciach. Spolupracujeme s občanmi pri čistení Lesoparku, Vodného diela, mestských parkov a ďalších oddychových zón Staviame parkoviská, ktoré rešpektujú zeleň. Zriadili sme Turistickú informačnú kanceláriu Mesta Žilina (TIK) s cieľom rozvoja cestovného ruchu v Žiline - ekologická cyklorikša, jedna z aktivít TIKU-u. Záleží nám na vzdelávaní, spolupracujeme so Žilinskou univerzitou - účastníci detskej univerzity na radnici. V roku 2007 sme na Miestnom úrade otvorili na Slovensku najväčšie Klientské centrum s komplexnými službami. Občania sú vybavovaní 5 dní v týždni, zrušili sme obedné prestávky a klientske centrum funguje bez prerušenia každý pracovný deň. Vytvorili sme pre aktivity občanov nový grantový systém. Žiadosti o finančnú dotáciu mesta posudzujú nezávislé odborné komisie a celý proces je transparentný. Cez Grantový systém mesta podporujeme zdravé nápady a projekty Žilinčanov - každoročne mesto finančne podporí približne 100 projektov. Nové klientske centrum na Mestskom úrade vybaví ročne viac ako 120 000 občanov. Podporujeme talenty a odmeňujeme najlepších žiakov. Od roku 2007 sme zaviedli pravidelné tlačové konferencie a brífingy. Pred verejnosťou nemáme čo skrývať. Každoročne oceňujeme osobnosti Žiliny na základe návrhov občanov. Do mesta sme vniesli život. Podporujeme spoločenské, kultúrne, športové dianie v meste a spolupracujeme s partnerskými mestami po celom svete - vznikol nový medzinárodný festival Dni európskej kultúry. Teší nás záujem seniorov o aktívny život. Radi ich v tom podporujeme. Budovaním cyklotrás chceme rozvíjať nielen ekologickú dopravu, ale aj možnosti pre relax a oddych Pomáhame zviditeľňovať Žilinu v mnohých oblastiach - publikácia cyklistického sprievodcu Snažíme sa vzbudiť záujem o život v našom meste aj u mladej generácie - 1500 mladých Žilinčanov tancovalo Štvorylku v tom istom momente ako tisíce ľudí v rámci Európy Na námestia sme priniesli mnohé nové festivaly, aby sme oživili kultúrny život a zároveň prilákali návštevníkov a turistov. Mesto financuje doposiaľ najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov - 50km obnovených komunikácií. Na sídliskách vznikajú nové oddychové zóny S transparenciou to myslíme vážne, zverejňujeme zmluvy a všetky faktúry na internete - doteraz sme ich zverejnili viac ako 13 000. Otvorili sme nové kluby pre seniorov zamerané na klubové činnosti, stravovanie a vzdelávanie. Zavádzame nové technológie a zlepšujeme služby verejnej dopravy - novinkou je aj platba cestovného lístka cez SMS. Stretávame sa s občanmi, dvere radnice sú otvorené pre všetkých. Veríme, že zodpovednosť za čistotu a kultúrnosť životného prostredia sa dá riešiť cez zapájanie Žilinčanov do spoločných verejných čistení - čistenie Vodného diela spoločne so stredoškolákmi z Gymnázia Hlinská a zo Strednej priemyselnej školy stavebnej. Vzdávame úctu pedagógom - pravidelne oceňujeme pedagógov, zaviedli sme cenu Janka Frátrika. Obnovujeme vnútrobloky sídlisk. Každoročne vysádzame stovky stromov a tisíce kríkov Obnovili sme odbor hlavného architekta, ktorý koordinuje vznik nového územného plánu a zriadili sme odbornú komisiu pre pamätihodnosti mesta. Mestská polícia uprednostňuje prevenciu pred represiou - organizuje množstvo preventívnych programov pre deti a školí deti v bezpečnosti. Zaviedli sme nové netradičné aktivity a atrakcie priamo v uliciach mesta - obrie šachy na Mariánskom námestí. Podporili sme vznik mládežníckeho parlamentu, ktorý slúži ako poradný orgán primátora a odboru školstva. Dokončili sme územný plán, ktorý pripomienkovali stovky Žilinčanov. Byty sa prideľujú verejným žrebovaním na základe presných pravidiel, ktoré určili poslanci mesta. Za otvorené informovanie občanov prostredníctvom novej webovej stránky získalo mesto ocenenie Infočin v roku 2009 Spolupracujeme s cirkvami. Podporili sme nové tradície - podujatie Bitka o vodné dielo. Pre deti na školách sme odštartovali nové programy zdravej výživy Mesto financuje doposiaľ najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ciest a chodníkov - 50km obnovených komunikácií. Investujeme do rekonštrukcie pešej zóny, Návrh na oddychovú zónu Rajčianka z workshopu Msto ZÁhrada.. Pri údržbe inlinových dráh spolupracujeme s občanmi - aktivita z Európskeho týždňa mobility, OZ Mulica. Novou tradíciou sa stali Rezbárské sympóziá na Mariánskom námestí  vznik Žilinského Betlehemu Nový zberný dvor na Jánošikovej ulici, kde každý občan môže bezplatne odovzdať 500kg odpadu. Pri tvorbe oddychových zón spolupracujeme s mladými architektmi - workshop mesto ZÁhrada. Finančne podporujeme aktivity Žilinčanov vo výške 250 000 Eur ročne - festival Jašidielňa. Budovanie klientskeho centra na Mestskom úrade. Podporujeme aktivity seniorov - nová tradícia Festivalu seniorov. Zmenili sme všetky dni v týždni na úradné V roku 2009 sme vysadili 3585 stromov v tomto roku sme zatiaľ stihli vysadiť 2780 stromov, zároveň sadíme stovky nových okrasných kríkov. Dbáme o čistotu a odstraňujeme čierne skládky. Financujeme vybudovanie 1000 nových bezplatných parkovacích miest. Podporujeme separovanie odpadu a prevádzku zberných dvorov. Podporujeme a zapájame sa do charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít - okrem projektu Naša Žilina organizujeme bezplatné veľkonočné cestovanie v MHD, primátorský punč a verejné zbierky pre tých, ktorí to potrebujú. Nová tradícia futbalu na nám. A. Hlinku - podujatie Sever proti Juhu. Záleží nám na zelených oddychových zónach Informácie poskytujeme 24 hodín denne, prístupná je verejná tabuľa, elektronický kiosk na Mestskom úrade, bezplatná wifi zóna v meste a elektronický informačný kiosk na úrade Oceňujeme najlepších športovcov a podporujeme športové podujatia pre všetky vekové kategórie. Dokázali sme naplniť námestia - Žilinčanom záleží na kultúrnom živote v meste Na bezpečnosť detí počas cesty do školy dbá 18 mestských policajtov denne Verím, že zodpovednosť ku životnému prostrediu sa dá pestovať cez zapájanie najmladšej generácie - pravidelná akcia Verejné čistenie lesoparku Podporujeme mladé rodiny - akcia Míľa pre Mamu Finančne sme podporili vznik nových možností pre aktívne trávenie voľného času v Žiline - Lanový park Preles Mesto zobralo pod ochranné krídla CVČ Žirafa, keď hrozil jej zánik Podporili sme vznik nových tradícií - festival Stredoveký deň Pri každej väčšej akcii mesta myslíme na rodiny - festival  svätojánska noc Krst knihy Žinčania po 800 rokoch  Laja Kupkoviča, za prítomnosti Ľ. Feldeka a J.Lenča, s publikáciami o Žiline sa roztrhlo vrece Radnica je otvorená pre verejné akcie Oceňovanie osobností mesta sa stalo tradíciou Carneval Slovakia sa stal najväčším fašiangovým karnevalom na Slovensku Radnicu sme sprístupnili pre verejné výstavy - výstava D. Mellnera o medzivojnovej architektúre mesta Veríme v investície do kultúrneho života v  nádväznosti na rozvoj cestovného ruchu - Stredoveký deň 2010 Bezbariérová Žilina - koncepčné odstraňovanie bariér - debarierizácia križovatiek a vstupov na vozovky Rekonštrukcie základných škôl - ZŠ V. Javorku Staviame desiatky nájomných bytov, ktoré boli prideľované verejným žrebovaním Chránime životné prostredie, zavideli sme systém v separovaní a inštalovali 1 200 nových kontajnerov. Bezbariérová Žilina - koncepčné odstraňovanie bariér - debarierzácia križovatiek a vstupov na vozovky. Inštalujeme zátarasy proti parkovaniu na zeleni. Otvorili sme nové kluby pre seniorov zamerané na klubové činnosti, stravovanie a vzdelávanie. Začali sme s intenzívnym čistením psích extrementov a osadzovaním košov pre psičkárov. Vybudovali sme nový bezbariérový prístup na mestský úrad - vyhrievaná rampa pre vozičkárov a rodiny s kočíkom